Internet Explorer Warning
Poznámka: heco gmbh přestane podporovat Internet Explorer začátkem roku 2021.
Doporučujeme Microsoft Edge , který je již nainstalován na Windows 10, také Google Chrome nebo Mozilla Firefox.
deencz

Všeobecné obchodní podmínky společnosti heco gmbh


Znění duben 2009

I Všeobecná ustanovení 
(1)Společnost heco gmbh je činná pro své zadavatele výhradně na základě těchto prodejních, dodacích a platebních podmínek v jejich aktuální verzi. Tyto podmínky platí za uznané ve všech částech udělením zakázky. Ohledně objemu dodávek či plnění jsou směrodatná výhradně písemně odevzdaná prohlášení.
(2) Tyto všeobecné smluvní podmínky platí jako závazně dohodnuté i tehdy, jestliže společnost heco gmbh provádí zakázky, příp. realizuje plnění formou zakázek při znalosti odporujících či odchylných podmínek příslušných smluvních partnerů bez výhrad.
(3) Všeobecné obchodní podmínky objednavatelů platí jen v tom rozsahu, v jakém je společnost heco gmbh výslovně písemně uzná za závazné. Odchylným všeobecným obchodním podmínkám objednavatelů se tímto preventivně výslovně odporuje.
(4) Vedlejší úmluvy stejně jako doplňky a změny smluvních podmínek vždy vyžadují písemnou formu. To platí i pro výše uvedenou klauzuli písemné formy. Ústní vedlejší dohody je třeba hodnotit jako neúčinné, jestliže jejich účinnost nebude ze strany společnosti heco gmbh výslovně písemně uznána.
(5) Ukážou-li se jednotlivá ustanovení právně závazně vzniklých smluv nebo těchto všeobecných obchodních podmínek jako celkově či zčásti neúčinná, nedotýká se to účinnosti veškerých ostatních smluvně přijatých dohod. Neúčinná ustanovení je třeba nahradit dohodami, které odpovídají hospodářskému účelu sledovanému neúčinným ustanovením.

II Uzavření smlouvy
(1) Případné nabídky zboží, cen a dodávek společnosti heco gmbh jsou nezávazné a nezakládají žádné nabídky k uzavření smlouvy v právním smyslu, není-li v příslušné nabídce výslovně písemně uvedeno nic jiného. To platí zejména pro případné nabídky na internetové objednací stránce společnosti heco gmbh, které představují jen výzvu k odevzdání nabídky zákazníkovi.
(2) K uzavření smlouvy dochází vždy teprve přijetím objednávky zákazníka společností heco gmbh. Objednávky ze strany zákazníků zakládají tedy závazky týkající se společnosti heco gmbh výhradně v případě provedení odpovídající dodávky zboží (konkludentní přijetí smlouvy), příp. písemného či textového potvrzení zakázky (výslovné přijetí smlouvy). Čistě ústní příslib nezakládá žádnou smlouvu mezi obchodními partnery.

III Ceny
(1)  Uvedené ceny se rozumí jako netto ceny bez zabalení, legovacího příplatku (LZ) a bez příslušné daně z přidané hodnoty nebo z obratu. Při určení výše legovacího příplatku (LZ) se uplatní variabilní legovací příplatek (LZ) platný v den dodání, není-li v příslušné nabídce výslovně písemně stanoveno jinak.
(2) Uvedené ceny platí, není-li výslovně písemně dohodnuto nic jiného, od dodacího závodu, příp. skladu.
(3) Je-li dohodnutá vyplacená dodávka (bez dopravného), platí to do předání zboží příslušnému příjemci zboží.
(4) Vícenáklady v důsledku zvláštního způsobu zaslání požadovaného zadavatelem (např. expresní či spěšné zboží, letecká doprava) nese příslušný objednavatel.

IV Expedice a přechod rizika
(1) Není-li dohodnuto nic jiného, přechází nebezpečí věcného plnění v případě dohodnuté expedice od okamžiku předání zboží speditérovi/dopravci, příp. vyzvednutím zboží z pověření příjemce na objednavatele. To platí i v případě dohody obchodů s třetí stranou a obchodů s podmínkou franko, FOB nebo CIF.
(2) Pro případ dodávek objednavatelům pomocí transportních vozidel poskytnutých společností heco gmbh platí Všeobecné německé spediční podmínky, přičemž ohledně přechodu rizika je třeba se přizpůsobit výhradně okamžiku dopravení řádně naloženého zboží do veřejného dopravního prostoru.
(3) Zákazník dodávku při přijetí neprodleně prověří z hlediska úplnosti, sortimentu a jakosti. Případné reklamace je třeba společnosti heco gmbh neprodleně sdělit písemně nebo v textové formě s uvedením čísla dodacího listu. Čistě ústní reklamace nepředstavují dostatečnou reklamaci z hlediska zákazníka.

V Dodávky; lhůty
(1) Jen výslovně ze strany společnosti heco gmbh písemně přislíbené dodací termíny platí jako závazně dohodnuté mezi stranami. Jinak proběhne dodávka v pravidelném obchodním provozu ze strany společnosti heco gmbh nejpozději ve lhůty čtyř týdnů po dodání objednaného zboží do společnosti heco gmbh anebo po provedeném dopracování či výrobě společností heco gmbh. Na základě poptávky objednavatelem sdělí společnost heco gmbh pro příslušný případ vždy platnou dodací lhůtu dodavatele, příp. patřičně odhadnutou dobu výroby.
(2) Nerespektují-li objednavatelé dohodnuté platební podmínky nebo poruší-li jiné své závazky, je společnost heco gmbh oprávněna odložit dodávku objednaného zboží.
(3) Pro případ nedodržení výslovně písemně přislíbené dodací lhůty, příp. v případech jiného, ne jen přechodného prodlení s plněním v důsledku okolností na straně společnosti heco gmbh je objednavatel oprávněn písemně stanovit přiměřenou dodatečnou lhůtu. Po uplynutí této lhůty může objednavatel od smlouvy odstoupit.
(4) Dodávka platí za provedenou včas, jestliže zboží před uplynutím dodací lhůty opustilo závod/sklad společnosti heco gmbh nebo závod/sklad subdodavatele společnosti heco gmbh.
(5) Povedou-li ke zpoždění splnění povinnosti společnosti heco gmbh plnit okolnosti mimo společnost heco gmbh (např. poruchy dopravy či provozu, nedostatek surovin či energie, stávka či výluka), platí jako dohodnuté odpovídající prodloužení dodacích lhůt uvedených v § 5 odst. 1. Totéž platí v případě, že dodavatelé společnosti heco gmbh nejsou schopni ve lhůtě plnit v důsledku nepředvídatelných okolností výše uvedeného typu.
(6) Nepodaří-li se překážku podle § 5 odst. 5 těchto obchodních podmínek odstranit v přiměřené době, je společnost heco gmbh oprávněna bez závazku dodatečné dodávky zcela či zčásti odstoupit od smlouvy. Uplatnění nároků na náhradu škod ze strany objednavatelů je v takovém případě vyloučeno.
(7) Dílčí dodávky ze strany společnosti heco gmbh jsou kdykoliv neomezeně přípustné, nestojí-li proti nim výjimečně naléhavé zájmy objednavatele. Důkazní břemeno v případě existence takových naléhavých zájmů je na straně objednavatele. Každá dílčí dodávka platí za samostatný právní obchod.

VI Záruka
(1) Reklamace kvůli rozeznatelným nedostatkům, chybným dodávkám nebo podstatným množstevním odchylkám je třeba společnosti heco gmbh sdělit neprodleně, nejpozději 5 dní po dodávce zboží písemně nebo v textové formě. Jinak je uplatnění záručních nároků vyloučeno.
(2) Zpočátku nerozeznatelné vady zboží se musí reklamovat bezprostředně po jejich zjištění. Nereklamuje-li objednavatel v časovém období podle odst. 1 žádné nedostatky, platí zboží jako schválené bez vad.
(3) To neplatí, vyžaduje-li zákon nutně jiné prekluzivní lhůty, a v případech újmy na životě, tělesné újmy či újmy na zdraví, pro případ úmyslného nebo hrubě nedbalého porušení povinností ze strany společnosti heco gmbh a ohledně uplatnění nároků kvůli úskočně zamlčeným nedostatkům.
(4) K dodržení lhůt podle § 6 (1) a (2) stačí včasné zaslání detailní reklamace závad. Objednavateli přísluší plné důkazní břemeno ohledně veškerých předpokladů nároku, zejména ohledně závadnosti dodaného zboží, okamžiku zjištění závady a včasnosti reklamace.
(5) Jinak zůstávají zákonná ustanovení ohledně promlčení záručních nároků a pozastavení, příp. nového začátku v tomto ohledu směrodatných lhůt nedotčená.
(6) Pro případ dodávky podnikateli/podniku je uplatnění záručních nároků vyloučeno nejpozději po jednom roce počínaje okamžikem přechodu rizika, neplatí-li podle výše uvedených ustanovení kratší lhůty.
(7) Pro případ zdůvodněných reklamací je společnost heco gmbh podle vlastního uvážení oprávněna odstranit závady opravou či náhradní dodávkou proti vrácení reklamovaného zboží. Chybějící množství se dodají dodatečně.
(8) Vadné dílčí dodávky neopravňují k suspendování příslušné objednávky či jiných zakázek objednavatele.
(9) Nepodaří-li se dodatečné plnění, může objednavatel v zásadě podle svého rozhodnutí žádat snížení úhrady (slevu) nebo zneplatnění smlouvy (odstoupení). Pro případ drobného rozporu se smlouvou, příp. zjištění jen drobných nedostatků nepřísluší objednavateli žádné právo na odstoupení.
(10) Zvolí-li objednavatel kvůli věcnému či právnímu nedostatku po nepovedeném dodatečném plnění uplatnění práva na odstoupení, nepřísluší mu vedle tohoto práva žádné nároky na náhradu škody.
(11) Pro případ uplatnění nároků na náhradu škody ze strany objednavatele po nepovedeném dodatečném plnění zůstává zboží u něj, lze-li to od něj požadovat. Jako náhrada škody se příp. plní taková částka, která odpovídá rozdílové částce mezi dohodnutou kupní cenou a hodnotou vadného zboží.
(12) Provedou nebo nechají-li objednavatelé bez předchozího zvláštního písemného souhlasu společnosti heco gmbh provést změny či opravy ohledně dodaného zboží, odpadá na straně společnosti heco gmbh odpovědnost týkající se příslušného předmětu plnění.
(13) Společnost heco gmbh nepřebírá záruku za škody způsobené okolnostmi či jednáním podle výčtu níže: nevhodné či neodborné použití, chybné zprovoznění, přirozené opotřebení, chybné či nedbalé zacházení s dodaným zbožím a chemické či elektrochemické vlivy, nelze-li společnosti heco gmbh v tomto ohledu přičíst součinné zavinění.
(14) Spočívá-li nedostatek v tom, že popisy produktů/technické výkresy přenechané společnosti heco gmbh ze strany objednavatele jsou vadné nebo neúplné, je uplatnění záručních nároků vyloučeno. Veškeré ze strany společnosti heco gmbh na základě odpovídající zakázky provedená plnění v takovém případě je objednavatel v plném rozsahu povinen uhradit.
(15) Je-li objednavatel/smluvní partner podnikatelem, platí ohledně charakteru zboží jako dohodnuté zásadně výhradně údaje uvedené v popisech produktů společnosti heco gmbh. Veřejná prohlášení, doporučení nebo reklamě sloužící údaje společnosti heco gmbh nelze vedle těchto údajů hodnotit jako závazná ujištění ohledně charakteru zboží.
(16) Uplatnění nároků objednavatele v důsledku škod, které se netýkají bezprostředně zboží dodaného společností heco gmbh, je vyloučeno, nevyplývá-li z kogentních zákonných ustanovení žádná nutně neomezená, příp. rozšířená odpovědnost společnosti heco gmbh
(17) Totéž platí – je-li to ze zákona přípustné – pro případ vzniku následných škod způsobených vadou na výrobních prostředcích objednavatele.

VII Náhrada škody
(1) Uplatnění nároků na náhradu škody, příp. nákladů objednavatelů, lhostejno z jakého právního důvodu, je zásadně vyloučené, nevyplývá-li z níže uvedených ustanovení něco jiného.
(2) Vyloučení odpovědnosti podle § 7 (1) těchto Všeobecných smluvních podmínek neplatí, nenese-li společnost heco gmbh odpovědnost podle zákona o odpovědnosti za produkt, v důsledku záměru nebo hrubé nedbalosti, příp. kvůli tělesné újmě/újmě na zdraví a s ohledem na porušení podstatných smluvních povinností podle kogentních zákonných předpisů.
(3) Náhrada škody kvůli porušení podstatných smluvních povinností, prodlení a kvůli nemožnosti je vždy omezena na smluvně typicky předvídatelné škody. To neplatí pro případ úmyslného chybného chování pracovníků společnosti heco gmbh a ohledně újmy na životě, tělesné újmy nebo újmy na zdraví třetích osob.
(4) Výše uvedená ustanovení nevedou ke změně důkazního břemene v neprospěch příslušných objednavatelů.
(5) Pro případ reklamací neprovedených včas nebo svévolně provedených zásahů týkajících se zboží dodaného společností heco gmbh odpadá jakákoliv příslušná odpovědnost na straně společnosti heco gmbh. Současně zanikají ze strany společnosti heco gmbh případně poskytnuté záruky.
(6) Povinnost náhrady škody na straně společnosti heco gmbh bude vždy, je-li to podle zákona přípustné, omezená na takovou částku, která byla ohledně příslušného plnění, příp. dílčího plnění smluvně dohodnutá jako úhrada.
(7) Výše uvedená omezení platí jen tehdy, je-li společnost heco gmbh činná pro objednavatele jednající jako obchodníci.
(8) Odpovědnost kvůli nedovolenému jednání je omezena a ohraničena stejnou měrou jako smluvní odpovědnost podle výše uvedeného. Totéž neplatí vůči smluvně nezúčastněným třetím osobám. Odpovědnost v důsledku záměrného, příp. hrubě nedbalého chybného chování ze strany společnosti heco gmbh a jejích spolupracovníků omezena není.
(9) Další výslovné smluvní pokuty nejsou dohodnuté. Vyžadují v každém případě, nezávisle na tom, ať jsou ve prospěch či neprospěch společnosti heco gmbh, zvláštní písemnou dohodu.

VIII Úvěrový základ
(1) Splnění povinností společnosti heco gmbh podle příslušných smluv lze odložit, existují-li pro to zdůvodněné pochybnosti ohledně úvěruhodnosti příslušného objednavatele.
(2) Pro případ podstatného zhoršení majetkových poměrů, zastavení plateb, exekuce, zahájení insolventního řízení, rozpadu obchodu nebo převodu obchodu a úmrtí objednavatele je společnost heco gmbh oprávněna požadovat jistoty. Totéž platí, jestliže objednavatel zastaví zásoby, pohledávky či zboží, příp. je poskytne jiným věřitelům jako jistotu a jestliže se objednavatel ohledně úhrady pohledávek příslušejících společnosti heco gmbh dostane do prodlení.
(3) Neposkytne-li objednavatel dostatečné jistoty, je společnost heco gmbh oprávněna od smlouvy odstoupit anebo požadovat náhradu škody. Totéž platí v případě, že společnost heco gmbh dostane negativní informace ohledně úvěruhodnosti objednavatele.
(4)  Odstoupí-li společnost heco gmbh podle § 8 těchto všeobecných obchodních podmínek od smlouvy, je objednavatel povinen uhradit veškeré dosud naběhlé transportní, skladovací a jiné náklady.

IX Vlastnické právo
(1) Zboží dodané společností heco gmbh zůstává jejím majetkem do úplného splnění všech závazků příslušného objednavatele ohledně mezi ním a společností heco gmbh existujícího obchodního vztahu.
(2) Přesáhne-li hodnota všech zajišťovacích práv příslušejících společnosti heco gmbh součet všech zajištěných nároků o více než 20 %, uvolní společnost heco gmbh na přání objednavatele odpovídající část zajišťovacích práv.
(3) Během existence majetkové výhrady je objednavatelům zakázáno jakékoliv zastavení či zajišťovací převod vlastnictví zboží vázaného výhradou vlastnictví.
(4) Objednavatel se zavazuje společnost heco gmbh neprodleně informovat v případě zastavení, zabavení nebo jiného způsobu disponování zboží vázaného výhradou vlastnictví. Totéž platí v případě nakládání se zbožím vázaným výhradou vlastnictví ze strany třetích osob/podniků.
(5) Další prodej zboží vázaného výhradou vlastnictví je objednavatelům povolen výhradně v běžném obchodním provozu a jen za podmínky, že objednavatel od svého zákazníka dostane odpovídající platby nebo předá zboží vázané výhradou vlastnictví ze své strany svým zákazníkům jen s výhradou vlastnictví.
(6) Nesplní-li objednavatel výše uvedené závazky, je společnost heco gmbh bez omezení dalších práv oprávněna požadovat vydání zboží vázaného výhradou vlastnictví. Objednavatel v takovém případě nemá právo na držení.
(7) Objednavatel již v okamžiku objednání zboží vázaného výhradou vlastnictví postupuje společnosti heco gmbh pohledávky vzešlé z dalšího prodeje takového zboží vůči svým zákazníkům včetně veškerých vedlejších práv. Objednavatel zůstává do odvolání oprávněn k vymáhání v tomto rozsahu společnosti heco gmbh postoupených pohledávek. Objednavatel je povinen sdělit společnosti heco gmbh na požádání výši odpovídajících pohledávek a jména příslušných třetích věřitelů.
(8) Pro případ zpracování zboží vázaného výhradou vlastnictví platí jako výrobce společnost heco gmbh a získává tím vlastnické právo vůči nové věci. Zahrnuje-li zpracování jiné materiály, získává společnost heco gmbh spoluvlastnictví k takto vyrobené věci v poměru hrubé částky faktury za zboží vázané výhradou vlastnictví vůči součtu hrubých nákupních hodnot ostatních zpracovaných materiálů.
(9) Dokud nejsou zcela uhrazené pohledávky příslušející společnosti heco gmbh vůči příslušnému objednavateli, je tento povinen předat částky vymožené či vymáhané v důsledku dalšího prodeje zboží vázaného výhradou vlastnictví v plném rozsahu společnosti heco gmbh.
(10) V případě, kdy je třeba při spojení, smíchání nebo smísení zboží vázaného výhradou vlastnictví s jinou věcí nutné tuto věc považovat za hlavní, přechází spoluvlastnictví vůči hlavní věci podle poměrné hrubé fakturační hodnoty zboží vázaného výhradou vlastnictví na společnost heco gmbh.
(11) Pro případ nedodržení výše uvedených podmínek zanikají veškerá práva objednavatele na prodej a zpracování zboží vázaného výhradou vlastnictví a na vymáhání pohledávek postoupených společnosti heco gmbh. Totéž platí pro případ protestů proti směnce, příp. šeku, za které jsou odpovědní příslušní objednavatelé.

X Platební podmínky
(1) Objednavatel se zavazuje uhradit společnosti heco gmbh podle smlouvy příslušející pohledávky během 30 dní od data dodání zboží bez skonta.
(2) Směrodatný je den doručení platby na jeden z našich účtů. Šeky a směnky platí jako úhrada teprve v případě jejich proplacení. Předání směnky či prodloužení neplatí jako úhrada.
(3) Pro případ překročení výše uvedené platební lhůty, příp. neúplné úhrady se dostává objednavatel bez upomínky do prodlení.
(4) Dostane-li se objednavatel do prodlení s platbou, je společnost heco gmbh oprávněna bez omezení ostatních nároků s účinností od okamžiku splatnosti odpovídající platby, příp. dílčí platby požadovat úrok z prodlení ve výši 8 % nad příslušnou základní úrokovou sazbou. Společnost heco gmbh je v takovém případě dále oprávněna veškeré jí vůči tomuto objednavateli příslušející pohledávky prohlásit za ihned splatné anebo požadovat již před dodávkou případně zajišťovací plnění, odložit dosud nevykryté dodávky, příp. zčásti či v plném rozsahu od do toho okamžiku neúplně splněných smluv odstoupit.
(5) Pohledávky skutečně či domněle vůči společnosti heco gmbh příslušející objednavatelů lze započíst vůči nárokům příslušejícím společnosti heco gmbh vůči objednavatelům jen tehdy, jsou-li takové pohledávky vůči společnosti heco gmbh nesporné nebo právoplatně potvrzené. Zadržovací práva lze ze strany objednavatelů uplatnit jen tehdy, týkají-li se nároků vyplývajících z téhož smluvního vztahu.
(6) Je-li objednavatel obchodník, vyžaduje uplatnění práva na odmítnutí plnění nebo zadržení předchozího písemného souhlasu ze strany společnosti heco gmbh.XI Platné právo, místo plnění a soudní příslušnost
(1) Pro veškeré právní obchody týkající se společnosti heco gmbh platí výhradně německé právo s vyloučením dohody Spojených národů o mezinárodním prodeji zboží (CISG) a jiných mezinárodních dohod.
(2) Místem plnění je sídlo společnosti heco gmbh. Výhradním místem soudní příslušnosti pro veškeré právní spory včetně případných směnečných nebo listinných řízení je – je-li to ze zákona přípustné – Karlsruhe. Stejně tak je společnost heco gmbh oprávněna alternativně k tomu žalovat v místě sídla, příp. pobočky objednavatele.

XII Dílčí neplatnost
 

Jsou nebo stanou-li se jednotlivá ustanovení těchto obecných obchodních podmínek zcela nebo zčásti neúčinnými, nedotýká se to účinnosti zbývajících ustanovení.